Statutes

For legal reasons, Urios’ statutes are in Dutch.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “Urios”, Utrechtse Studievereniging voor Internationaal en Europees Recht.
 2. Zij is gevestigd te Utrecht en opgericht op negentien maart negentienhonderd eenentachtig door dr. H.A.H. Audretsch, E. Boertien en J.P.A. Kleijssen.

 

Duur en verenigingsjaar

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het huidige academisch jaar van de Universiteit Utrecht, en loopt van een september van het ene jaar tot en met eenendertig augustus van het daaropvolgende jaar.

Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.


Doel en werkwijze

Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel:

Het scheppen van een trefpunt op het studieterrein van het internationale recht, het Europees publiekrecht en de internationale betrekkingen, tussen hen die zich wetenschappelijk en/of in de praktijk met juridische, politieke en/of economische aspecten van de internationale betrekkingen bezighouden, en diegenen die zich daarop als student aan de Universiteit Utrecht in hun studie voorbereiden.

 1. De vereniging tracht het in lid 1 genoemde doel te bereiken door onder andere:
 2. a. het organiseren van discussiebijeenkomsten en gastcolleges;
 3. het verschaffen van voorlichting over rechtsontwikkelingen en actuele vraagstukken, zo mogelijk in samenwerking met juridisch post-academisch onderwijs;

c het organiseren van studiereizen voor leden;

d het assisteren bij de voorbereiding van studies in het buitenland, de deelneming aan internationale cursussen, het verrichten van stages, het verkrijgen van onderzoeksbeurzen;

 1. e. het geven van voorlichting over beroepsmogelijkheden;
 2. f. het inventariseren van en het attenderen op vacatures;
 3. g. het onderhouden van contacten met vakspecialisten in binnen- en buitenland;
 4. het onderhouden van contacten met andere verenigingen, stichtingen, instellingen of groeperingen in binnen- en buitenland, die op hetzelfde terrein als de vereniging “Urios” voornoemd activiteiten ontplooien;
 5. het onderhouden van contacten met het beroeps- en bedrijfsleven, alsmede de overheid;
 6. het regelmatig bijhouden en het periodiek verspreiden van een namen- en beroepenregister van hen, die aan de juridische faculteit van de Universiteit Utrecht met een internationale specialisatie zijn afgestudeerd.
 7. De vereniging organiseert alumni-activiteiten.

 

Inschrijving openbare registers

Artikel 4

Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden in te schrijven in een openbaar register bij de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de vereniging is gevestigd.

Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen te worden ingeschreven.

 

Leden, rechten en plichten

Artikel 5

 1. De vereniging kent leden. Voorts kent de vereniging vrienden van Urios (hierna verder te noemen: vrienden) en begunstigers
 2. Leden kunnen slechts zijn zij, die rechtmatig aan de Universiteit Utrecht of de Hogeschool van Utrecht als student staan ingeschreven en door het bestuur casu quo de Algemene Vergadering als zodanig zijn toegelaten.
 3. Vrienden zijn door het bestuur als zodanig toegelaten aangesloten personen die zijn afgestudeerd aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs.
 4. Begunstigers kunnen zijn individuele, natuurlijke personen, dan wel rechtspersonen, die de vereniging ondersteunen door in de middelen van de vereniging bij te dragen en die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
 5. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 6. De leden en vrienden, als bedoeld bij lid 1 van dit artikel, hebben het recht alle Algemene Vergaderingen bij te wonen; zij zijn verplicht hun bijdrage te voldoen aan de vereniging.

 

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 2. overlijden;
 3. schriftelijke opzegging door het lid;
 4. opzegging namens de vereniging door het bestuur;
 5. ontzetting namens de vereniging.
 6. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.
 7. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, en wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, medegedeeld. Hij kan binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen de ontzetting bij de Algemene Vergadering in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Vergadering beschikt op het beroep bij de eerstvolgende gelegenheid dat hij bijeenkomt.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 3. De betrekking met de vrienden en begunstigers eindigt door:
 4. overlijden van de vriend of de begunstiger;
 5. indien de begunstiger een rechtspersoon is: door ontbinding van die rechtspersoon of wanneer deze ophoudt te bestaan ten gevolge van fusie;
 6. schriftelijke opzegging door de vriend of de begunstiger;
 7. opzegging door het bestuur aan de vriend of de begunstiger.
 8. De opzegging als bedoeld in lid 6 sub c en sub d kan slechts plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar met een opzegtermijn van één maand. Tegen opzegging staat een vriend beroep open op de Algemene Vergadering.
 9. Ontzetting van een vriend of een begunstiger kan worden uitgesproken, wanneer deze in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, en wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, medegedeeld.

 

Middelen

Artikel 7

 1. De middelen van de vereniging bestaan uit:

contributie van de leden en vrienden, donaties van individuele en collectieve begunstigers, subsidies, schenkingen, legaten en andere verkrijgingen, alsmede vergoedingen voor verrichte diensten en ten slotte overige baten.

 1. De contributie die ieder van de leden jaarlijks verschuldigd is, wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur. Ook de bijdrage van vrienden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur.

 

Bestuur

Artikel 8

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit:

ten minste drie leden, die de functie van een voorzitter, secretaris en een penningmeester vervullen.

 1. Alle bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd.

Alle bestuursleden worden voor een periode van één verenigingsjaar benoemd.

Een afgetreden bestuurslid is terstond en onbeperkt herkiesbaar.

De Algemene Vergadering kan ieder door haar benoemd bestuurslid ook weer ontslaan of schorsen, evenwel altijd onder opgave van redenen.

 1. Het bestuur is slechts met toestemming van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 2. Naar behoefte, met name ter uitvoering van deelactiviteiten in artikel 3 genoemd, kan het bestuur commissies instellen en leden daarvan benoemen.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 9

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging kan in en buiten rechte slechts worden vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden, mits deze tezamen handelen, onverminderd het daaromtrent bepaalde in de wet.

 

Algemene Vergadering

Artikel 10

 1. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch ten minste tweemaal per jaar.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan zes weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept, of bij advertentie in een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

 1. De oproeping tot een Algemene Vergadering door het bestuur geschiedt door gebruikmaking van de communicatiekanalen waarmee het bestuur doorgaans communiceert, gericht aan de leden, vrienden en begunstigers.

De oproeping vermelden plaats, datum en agenda van de vergadering.

 1. De oproeping geschiedt niet later dan zes weken voor die van de vergadering.

 

Stemrecht en Agenda

Artikel 11

 1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Ook vrienden en begunstigers hebben recht de Algemene Vergadering te bezoeken en het woord te voeren; zij hebben evenwel géén stemrecht.
 2. Ieder lid heeft één stem. Vrienden hebben een adviserende stem. Ieder lid, vriend of begunstiger kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, laten vertegenwoordigen door een ander lid, vriend of begunstiger.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die tezamen het hoogste stemmenaantal hadden. Ingeval bij stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet-rakende verkiezing van personen, dan is dit verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft – mits met voorkennis van het bestuur genomen – dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
 2. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statuten wijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Boekjaar, jaarstukken, adviescommissie en kascommissie

Artikel 12

 1. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen uiterlijk twee maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn dan wel, indien van toepassing: de verlengde termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 2. De vereniging kent een adviescommissie, die advies verleent, de verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering
 3. De Verenging kent een kascommissie, die de boeken en het financiële beleid van de vereniging toetst en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering

 

Statutenwijziging

Artikel 13

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit, genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de Algemene Vergadering, tot welke vergadering is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste eenentwintig dagen.

Een geldig besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen in een vergadering waarin ten minste een/tiende deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval, dan zal niet eerder dan eenentwintig dagen later een tweede Algemene Vergadering worden gehouden. In deze tweede vergadering geldt niet het vereiste dat ten minste een/tiende deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De termijn van oproeping tot een zodanige tweede Algemene Vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.

 1. Van het voorstel tot statutenwijziging moet ten minste eenentwintig dagen voor de vergadering een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 2. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Een afschrift van de akte moet in de openbare registers van de Kamer van Koophandel, waar de vereniging is ingeschreven, worden gedeponeerd.

 

Ontbinding

Artikel 14

De vereniging wordt ontbonden:

 1. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering; het bepaalde in artikel 13 lid 1 is van overeenkomstige toepassing;
 2. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 3. door de rechter, in de gevallen in de wet bepaald;
 4. door het geheel ontbreken van leden.
 5. Van de ontbinding moet inschrijving worden gedaan in de openbare registers van de Kamer van Koophandel, waar de vereniging is ingeschreven.
 6. De Algemene Vergadering besluit tot de bestemming van het batig saldo van de vereniging.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering.

De bewaarder is gehouden zijn aanwijzing te doen inschrijven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel, waar de vereniging is ingeschreven.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 15

De Algemene Vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement op te stellen, waarin nadere regels worden vastgelegd, over al die onderwerpen die de vereniging betreffen, die zij wenselijk acht.

Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

 

Slotbepaling

Artikel 16

In alle gevallen waarin niet door de statuten, de wet of het Huishoudelijk Reglement is voorzien, beslist de Algemene Vergadering.